עד מתי מותר לעסוק ביום ששי, ערב שבת, בענייני עבודה?

שאלה

עורך דין שואל עד מתי מותר לו לעסוק ביום ששי, ערב שבת, בענייני עבודה?

 

תשובה

מובא בגמ'[1] שכל מי שעושה  מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה  לעולם. וביאר המשנה ברורה[2] "שאף שירויח במקום זה יפסיד במקום אחר". לגבי תחילת  הזמן מובאות בגמ' ובהלכה[3] שתי דעות, האחת שמדובר במנחה גדולה, בחצות היום, בערך  בשעה  אחת וחצי ודעה שנייה שהכוונה היא לגבי מנחה קטנה, היינו עד תשע וחצי שעות  זמניות. שזה בערך בשעה ארבע וחצי.

איסור עשית מלאכה בערב שבת הוא בבחינת איסור גמור[4]. השו"ע הרב[5]  פסק "כדי  שיהא  פנוי להתעסק בצורכי שבת". הרמב"ם ביאר זאת הוא על מנת שיכין עצמו לקבל את השבת  כמקבל פני אורח חשוב[6].

אבל בכל מקרה שיש במלאכה משום כבוד שבת[7] כמו גיהוץ חולצה או תפירת כפתור, יהיה אפשר לעשות. 

אינסטלטור שנקרא לבית בגלל פיצוץ צינור או חשמלאי בגלל בעיה באור, מותר לעשות מלאכה   גם אחרי זמן מנחה קטנה, אם התיקון מחוייב לצורך שבת[8] ומותר להם לקבל שכר עבור  עבודתם[9].

אדם שאין לו מה לאכול בשבת, או שאין לו כסף לענג את השבת מותר לו לעבוד ולהרויח   אחרי  זמן "מנחה קטנה"  כדי שיוכל להכין  צורכי שבת[10] בכבוד.  אם האדם שכיר והתחייב  לעבוד עד אחרי מנחה קטנה בדיעבד יעבוד[11]

העולה מהדברים, עורך דין, רואה חשבון וכיוצ"ב, לא  יעשו מלאכה מזמן מנחה קטנה וראוי  שיקפידו  כבר מחצות היום.

תיקונים ההכרחיים לבית או לבגדים וכן ניקיון לבית מותר לעשות גם בשעה ארבע-חמש אם  נוצר מצב שחייבים לעשות  זאת.

                                                         המשיב:  הרב   אפרים  משה  קורנגוט

[1] פסחים  נ   ע"א

[2] משנ"ב   רנא  ס"ק   ב.

[3] שו"ע  או"ח  רנא   א.

[4] משנה   ברורה  רנא  ביאור  הלכה  ד"ה  העושה  מלאכה.

[5] שו"ע   הרב   רנא  ג.

[6] רמב"ם  פרק   ל  הלכה   ב.

[7] שמירת שבת  כהלכתה  מב    לח.

[8] שם   הערה  קמט.

[9] משנ"ב  רנא    ס"ק   ז.

[10] שם  ס"ק   ה.

[11] שם   ס"ק   ג.