שכח לעשות מכירת חמץ

שאלה: אדם השאיר בביתו ערב פסח רק דברים של תערובת חמץ, הוא עשה ביטול חמץ על פי הדין אלא שבגלל טרדות אישיות הוא לא הספיק לעשות מכירת חמץ. לאחר פסח התברר לו שנשארו לו בבית גם דברים של חמץ גמור, מה עליו לעשות בהם?

 

תשובה: אמנם מצינו מגדולי הפוסקים שלא סמכו על מכירת חמץ כמו הגר"א החזו"א והרש"ז אויערבך ולא השאירו בביתם שום חמץ. אך הלכה פסוקה שסומכים על מכירת חמץ ופסק החת"ס שכבר נהגו בכלל ישראל לסמוך על המכירה כל המפקפק ראוי לגערה. ולכן לגבי תערובת חמץ הרי וודאי שמועילה המכירה עם ביטול חמץ, וכך לגבי מפעלים או חנויות הרי לגבם נעשית המכירה באופן פרטני וסומכים לכתחילה על מכירת חמץ.

לכן בעלי חנויות שלא מכרו את החמץ הגמור שבחנותם, וגם לא עשו בדיקת וביטול חמץ בחנותם הרי שאסור יהיה לקנות מהם סחורה, מדין חמץ שעבר עליו הפסח. במקרה דידן האדם עשה בדיקה וביטול חמץ והוא סבר גם, שאין לו חמץ אעפ"כ המג"א והלבוש סברו שיש לאסור חמץ כזה גם בהנאה, כיוון שיכולה להיות הערמה, אדם ישאיר את החמץ מלפני פסח לאחר פסח ויאמר שהוא הפקיר אותו. לכן סבר המנחת יצחק שרק לגבי תערובת חמץ אפשר לסמוך על הבדיקה והביטול אבל חמץ גמור חייבים לבער".

מאידך החק יעקב והמטה יהודה סברו כיוון שהוא היה אנוס לגבי המכירה ולכן אין לאסור בהנאה במקום הפסד מרובה. ויש מקרים שהיה אונס גמור ופסק המשנה ברורה שיהיה מותר גם באכילה.

לאור כל זאת, כיוון שרבו האופנים של שכחה, אם קורה לאדם כך ייעשה שאלת רב.

המשיב- הרב אפרים משה קורנגוט